Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
 

Tilastojulkistus 19.2.2015

Teollisuuspuun kauppa alueittain 2014

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun hintataso säilyi muuttumattomana vuonna 2014 mutta puukauppa väheni edellisvuodesta

Vuonna 2014 yksityismetsien puukaupan reaalinen hintataso säilyi samana kuin vuotta aiemmin. Edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna reaaliset  kanto- ja hankintahinnat olivat kuitenkin laskeneet  8 prosenttia. Yksityismetsistä ostettiin puuta 34 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kantohinnat

Yksityismetsien puukaupan reaalinen kantohintataso pysyi vuonna 2014 lähes samana kuin edellisvuonna (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Tukista maksettiin hieman edellisvuotista enemmän ja kuitupuusta vähemmän. Viime vuoden kantohintataso oli kuitenkin reaalisesti 8 prosenttia alempi kuin vuosina 2004–2013 keskimäärin. Kymmeneen edeltävään vuoteen verrattuna suhteellisesti eniten on pudonnut kuusikuitupuun hinta (–25 %).

Kuuden pääpuutavaralajin reaalinen kantohintataso nousi  eniten edellisvuodesta Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäkeskusalueella (+1,5 %). Pohjanmaan rannikolla hintataso nousi 1,3 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa 1,2 prosenttia. Etelärannikolla (–1,8 %) ja  ja Lounais-Suomessa (–1,5 %) reaalinen kantohintataso laski. 

Viime vuonna mäntytukista maksettiin keskimäärin  55,4 euroa kuutiometriltä (muutos reaalisesti +1 % edellisvuodesta) ja kuusitukista 55,9 euroa kuutiometriltä (sama kuin vuosi sitten). Myös mäntykuitupuun hinta säilyi edellisvuotisena (15,8 €/m³). Kuusikuitupuun hinta, 17,3 euroa kuutiometriltä,  halpeni puolestaan 2 prosenttia.

Uudistushakkuissa mäntytukki maksoi keskimäärin 56,9 euroa kuutiometriltä ja kuusitukki 56,7 euroa kuutiometriltä.  Harvennushakkuissa tukin hinta oli männyllä 8,4 euroa halvempi kuin uudistushakkuissa. Kuusitukilla ero oli 8,7 euroa kuutiometriltä.  Mäntykuitupuun kantohinta ylsi uudistushakkuuleimikoissa 17,5 euroon kuutiometriltä ja kuusikuitupuun 18,4 euroon kuutiometriltä. Hinnan ero harvennusleimikoihin oli 3,0 ja 3,5 euroa kuutiometriltä. Ensiharvennuspuuhun verrattuna eroa kertyi 3,2 ja 4,2 euroa kuutiometriltä.

Hankintahinnat

Yksityismetsistä hankintakaupoin ostetun puun hinta laski reaalisesti vajaalla prosentilla vuoden takaisesta. Tukkipuun hintataso kohosi puolella prosentilla ja kuitupuun laski kahdella prosentilla. Kantohintojen tapaan myös hankintahintataso jäi  reaalisesti 8 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden hintojen keskiarvon alapuolelle.

Hankintakauppojen tärkein puutavaralaji on mäntykuitupuu, jonka hinta päätyi 28,7 euroon kuutiometriltä (reaalisesti –3 % edellisvuodesta). Kuusikuitupuusta maksettiin 30,0 euroa kuutiometriltä (–2 %). Mäntytukin hinta oli 57,6 ja kuusitukin 57,0 euroa kuutiometriltä. Kummankaan reaalihinta ei muuttunut edellisvuodesta.

Puumäärät

Vuonna 2014 yksityismetsistä ostettiin 34,0 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä jäi 8 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Puukauppamäärille on tyypillistä suuri vuosien välinen vaihtelu.

Ostot tehtiin pääasiassa pystykaupoin (27,7 milj. m³),  joiden osuus koko puumäärästä ylsi neljään viidesosaan. Pystykauppojen osuus puukaupasta oli tavanomainen.  Suurin osa pystykaupoin ostetusta puusta tuli uudistushakkuuleimikoista (19,6 milj. m³).  Uudistushakkuiden osuus pystykauppapuusta oli  71 prosenttia, harvennushakkuiden 16 prosenttia ja ensiharvennusten 13 prosenttia. Pystykauppapuusta 50 prosenttia oli tukkipuuta, 46 prosenttia kuitupuuta ja 3 prosenttia pikkutukkia.

Hankintakaupoin ostettiin 6,0 miljoonaa kuutiometriä puuta. Hankintakauppapuusta 73 prosenttia oli kuitupuuta, 26 prosenttia tukkipuuta ja loput pikkutukkia.

Teollisuuden välitöntä puun tarvetta kuvaa puukauppatilastoa paremmin hakkuutilasto, jonka ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 yksityismetsistä hakattiin 44,5 kuutiometriä puuta. Hakkuumäärä oli sama kuin vuotta aiemmin.

Kuva 1.
Kuva 1 Yksityismetsien kantohinnat hakkuutavoittain 2014

Kuva 2.
Kuva 2 Yksityismetsien hankintahinnat hakkuutavoittain 2014

Kuva 3.
Kuva 3 Yksityismetsien puukauppamäärät kauppa- ja hakkuutavoittain 2014

Kuva 4.
Kuva 4 Yksityismetsien puukauppamäärien vaihtelu 2004–2014

Taulukot

  1. Yksityismetsien kantohinnat hakkuutavoittain 2014
  2. Yksityismetsien hankintahinnat 2014
  3. Yksityismetsien puukauppamäärät (pysty- ja hankintakaupat) 2014
  4. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärät hakkuutavoittain 2014
  5. Yksityismetsien hankintakauppojen puumäärät 2014

TietokantataulukotYhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Tilastopalvelut
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA
puh. 029 532 5121

Luonnonvaratilastoista saat tietoa osoitteesta tietopalvelu@luke.fi, puh. 0295 322 200.
Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.