Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
 

Tilastojulkistus 17.3.2015

Energiapuun kauppa, loka–joulukuu ja vuosi 2014

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Energiapuun hinnat nousivat loppuvuonna 2014 vaikka kauppa hidastui

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä ostetusta energiapuusta oli Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan karsittua rankaa hieman yli puolet. Metsänomistajille maksettiin siitä pystykaupoissa keskimäärin 4,3 ja hankintakaupoissa 25,1 euroa kuutiometriltä. Nämä hinnat olivat 8 ja 3 prosenttia korkeammat kuin edellisellä vuosineljänneksellä.

Energiapuun hinnat

Metsänomistajille maksettiin karsitusta rangasta loka–joulukuun pystykaupoissa keskimäärin 4,3 euroa kuutiometriltä, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Hankintakaupoissa hinta nousi 3 prosenttia 25,1 euroon. Karsimattomasta kokopuusta maksettiin pystykaupoissa 0,7 ja hankintakaupoissa 21,3 euroa kuutiometriltä.

Karsitun rangan ja kokopuun tilastoidut hinnat eivät sisällä valtion tukea, mitä maksetaan suurelle osalle energiaksi korjatusta pienpuusta. Energiapuun korjuutuen suuruus on koko maassa 7 euroa kuutiometrille, ja esimerkiksi nuoren kasvatusmetsän harvennukseen maksettu hehtaarikohtainen hoitotuki noin 4–7 euroa kuutiometrille.

Latvusmassan korjuuoikeudesta maksettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä 3,5 euroa ja tien varteen korjatusta latvusmassasta 16,3 euroa kuutiometriltä. Kantojen korjuuoikeuden yksikköhinta oli 1,0 euroa kuutiometriltä.

Koko vuoden 2014 aikana energiapuun korjuuoikeudesta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 3,4 euroa, ja korjatusta puusta hankintakaupoissa 21,6 euroa kuutiometriltä. Hankintapuu kallistui koko vuoden ajan ja pystykauppapuu vuoden jälkimmäisellä puoliskolla etenkin rangan ja latvusmassan hintojen noustessa. Hintatason kehitystä aikaisempiin vuosiin verrattuna ei tunneta, koska metsähakkeen raaka-aineeksi ostetun puun hintojen ja määrien tilastointi alkoi vuoden 2014 alussa.

Energiapuun keskimääräisten ja energiapuulajittaisten hintojen alueellinen vaihtelu oli vuonna 2014 suurta. Esimerkiksi karsitun rangan pystykaupoissa hinta vaihteli Kymi-Savon ja Lapin hinta-alueiden 2,2–2,4 eurosta Keski-Suomen 6,1 euroon kuutiometriltä. Hankintakaupoissa ranka oli halvinta (19,7 €/m³) Savo-Karjalan ja Lapin alueilla ja kalleinta Etelä-Suomessa (26,6 €/m³). Metsäkeskusalueiden, eri ostajien ja yksittäisten kauppojen välillä hinnat vaihtelivat vielä enemmän.

Puumäärät

Tilastoon ilmoitettiin energiapuuta vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteensä 0,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä jäi edellisen neljänneksen tasolle. Markkinaosapuolilta saatujen tietojen mukaan kauppa oli laajoilla alueilla vaisua tai jopa pysähdyksissä mm. hakkeen heikon menekin, suuriksi kasvaneiden puuvarastojen, lauhan loppuvuoden ja tukipolitiikan tulevien muutosten takia.

Koko vuoden 2014 aika energiapuun kauppaa tilastoitiin yhteensä 3,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä kattaa arvion mukaan noin kaksi kolmasosaa energiapuun markkinoista. Ostetusta kokonaismäärästä oli rankaa puolet, latvusmassaa runsas kolmasosa ja loput kantoja ja kokopuuta.

Kauppa hiljeni selvästi alkukesän jälkeen. Karsitun rangan ja kokopuun kauppa kävi tasaisemmin, vaikka niilläkin vuoden loppupuoliskon ostomäärät jäivät koko maassa 10–15 prosenttia alkuvuoden määristä. Latvusmassan ostot pienenivät kolmasosan ja kantojen kauppa kolme viidesosaa.

Hinnat esitetään ilman valtion tukea

Yksikköhinnat pyritään tilastoimaan ilman metsätalouteen maksettuja valtion tukia. Osassa koko- ja rankapuun pystykaupoista nuoren metsän hoitotuki ja energiapuun korjuutuki ohjataan valtakirjalla ostajalle, jolloin tuen saamista koskeva odotus nostaa puukaupassa sovittuja hintoja. Näillä ostajilla tuki vähennetään tilastoitavista hinnoista laskennallisesti ostajan lähimenneisyyden tukitietojen perusteella.

Kuva 1.

Alue – Prisområde – Price region

Kuvat 2-5.

Taulukot

  1. Energiapuun kantohinnat loka–joulukuussa 2014
  2. Energiapuun hankintahinnat loka–joulukuussa 2014
  3. Energiapuun puukauppamäärät loka–joulukuussa 2014
  4. Energiapuun kantohinnat alueittain 2014
  5. Energiapuun hankintahinnat alueittain 2014
  6. Energiapuun puukauppamäärät alueittain 2014

Tietokantataulukot


Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Tilastopalvelut
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA
puh. 029 532 5127

Luonnonvaratilastoista saat tietoa osoitteesta tietopalvelu@luke.fi, puh. 0295 322 200.
Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.