Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla »Tutkimus » Tutkimusohjelmat » Päättyneet tutkimusohjelmat

Päättyneet tutkimusohjelmat

Sivukartta | Haku

 

Metsästä hyvinvointia HYV (2008-2013) Tyrväinen, Liisa
Tutkimusohjelman tavoitteena on tukea metsien käytön kehittämistä siten, että metsät palvelevat laajasti muuttuvan yhteiskunnan ja yksilön tarpeita. Tutkimuksen pääteemat ovat luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö, uudet tuotteet ja palvelut sekä metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen.
Ohjelman esite (pdf)

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut PUU (2009-2013) Heräjärvi, Henrik
PUU-tutkimusohjelma tuottaa tietoa puuraaka-aineiden hankinnasta, laaduista ja käytöistä sekä tukee uusien tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallien ja tietojärjestelmien kehittämistä ja käytäntöön vientiä.
Ohjelman esite (pdf)

Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa MIL (2007-2012) Vapaavuori, Elina
Tutkimusohjelma tuottaa tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsäekosysteemeihin sekä niistä metsä- ja ympäristöpoliittisista toimista ja vaihtoehdoista, joiden avulla ilmaston muutosta voidaan torjua ja hillitä ja joiden avulla ilmastonmuutokseen voidaan sopeutua.
Ohjelman esite (pdf)

Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma BIO (2007-2011) Asikainen, Antti
Tutkimusohjelmassa selvitetään energiapuun ja muiden metsistä saatavien biopolttoaineeksi soveltuvien raaka-aineiden korjuun ja käytön ekologisia, ekonomisia, teknologisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä puuperäisen biomassan uusia käyttömahdollisuuksia
Ohjelman esite (pdf)

Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma MKL (2007-2011) Rantala, Juho
Tutkimusohjelma tuottaa tietoa metsätalouden päätöksenteon tueksi metsänhoitotöiden kustannustehokkuuteen ja laatuun liittyvistä asioista
Ohjelman esite (pdf)

Suometsätalous SUM (2008-2011) Laine, Jukka
Tutkimusohjelma tuottaa metsätalouden toimijoiden käyttöön tietoa, jonka perusteella metsänkasvatuksen, puun korjuun, metsänuudistamisen ja ympäristövaikutusten hallinnan ohjeistot voidaan kehittää vastaamaan käytännön metsätalouden tarpeita turvemailla
Ohjelman esite (pdf)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset TUK (2005-2010) Hänninen, Riitta
Tutkimusohjelma tuottaa tietoa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja yhteiskunnan eri sektoreiden ja toimijoiden vuorovaikutuksesta metsä- ja suojelupolitiikan suunnittelun tukemiseksi.
Ohjelman esite (pdf)

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma MSU (2007-2010) Kurttila, Mikko
Tutkimusohjelma tukee metsäsuunnittelun sekä suunnittelutehtävissä tarvittavien metsävaratietojärjestelmien kehittämistä eri organisaatioissa
Ohjelman esite (pdf)

Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki PKM (2002-2008) Verkasalo, Erkki
Tutkimusohjelma tuottaa tietoa puuraaka-aineen vaihtoehtoisista teknis-taloudellisista ja markkinalähtöisistä käyttömahdollisuuksista puunkäytön ja -kaupantoimintaedellytysten kehittämiseksi.

Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset MOT (2000-2006) Hynynen, Jari
Ohjelma tuottaa tutkimustietoa metsikön kasvatusmenetelmien puuntuotannollisista ja taloudellisista vaikutuksista metsätalouden päätöksenteon tueksi.

Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma MTS (1999-2006) Packalen, Tuula
Ohjelman tavoitteena on kehittää käytännön metsäsuunnittelun menetelmiä ja välineitä sekä tuottaa tietoa metsien käyttömahdollisuuksista taloudenharjoittajille sekä kansallisten ja alueellisten metsäohjelmien valmisteluun.

Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät HMS (2001-2006) Sievänen, Risto

Valtakunnan metsien inventointi VM1 (1998-2005) Tomppo, Erkki
Ohjelmassa tutkitaan ja kehitetään metsien inventointi- ja metsäekosysteemien analysointimenetelmiä sekä tuotetaan maastomittauksista, kaukokartoitustiedoista ja muusta numeerisesta aineistoista tiedot maamme metsävaroista, metsien kunnusta ja metsien monimuotoisuuden indikaattoreista.

Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö SUO (1999-2003) Ahti, Erkki
Ojitetut suometsät tutkimuksin kestävään ja tuottavaan käyttöön

Etelä-Suomen Metsänuudistamisen tutkimusohjelma EMU (1998-2002) Luoranen, Jaana
Tutkimusohjelmassa selvitetään eri toimijoiden metsänuudistamisen tavoitteita, onnistumisen kriteerejä ja tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen keinoin kehitetään lähestymistapoja, menetelmiä ja päätöksenteon välineitä entistä parempien tulosten saavuttamiseksi.

Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla JUK (1998-2002) Mäkinen, Pekka
Ohjelman tutkimustulosten avulla voidaan arvioida metsätalouden saaman julkisen tuen merkitys yksityismetsätaloudelle sekä kilpailun toimivuus metsäalalla.

Metsäpuiden jalostus JAL (2000-2001) Mikola, Jouni
Metsäpuiden jalostusohjelma huolehtii Suomen metsätaloutta palvelevasta käytännön metsänjalostustoiminnasta. Tehtäväänsä ohjelma toteuttaa parantamalla metsänviljelyyn käytettävien metsäpuiden taloudellisesti tärkeitä metsägeneettisiä ominaisuuksia sekä huolehtimalla jalostus- ja viljelyaineistojen geneettisen monimuotoisuuden ylläpitämisestä.

Metsätalouden ympäristökuormitus YMP (1996-2000) Ahti, Erkki
Metsätalouden ympäristökuormitus -tutkimusohjelma tuottaa tutkimustietoa metsien hoidon ja käytön toimenpiteiden aiheuttamista ainevirroista ja kehittää menetelmiä kuormituksen vähentämiseksi.

MELA-tutkimusohjelma MTO (1999) Packalen, Tuula

Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOM (1995-1999) Annila, Erkki

Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tutkimusohjelma MEK (1995-1999) Kangas, Jyrki

Puuvarojen käyttömahdollisuuksien tutkimusohjelma PUV (1995-1997) Hänninen, Harri

Metsien terveydentilan tutkimusohjelma TER (1992-1996) Mälkönen, Eino

Metsien monikäytön tutkimusohjelma MON (1987-1994) Reunala, Aarne

  Päivitetty: 22.03.2012 /KBym | Copyright Metla | Palaute