Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsästä hyvinvointia

 18.12.2014
< Takaisin etusivulle

Hyvinvointia metsästä -kirja: uusin tutkimustieto metsien virkistyskäytöstä ja luontomatkailusta

Marraskuussa ilmestyneessä Hyvinvointia metsästä -kirjassa eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat metsiä virkistyksen, matkailun ja talouden näkökulmista.

Kirjassa tarkastellaan metsien tuottamaa hyvinvointia erityisesti luontomatkailun ja virkistyskäytön
näkökulmasta.

Suomalaisten metsänkäyttö on muuttunut voi­mak­kaasti yhden sukupolven aikana. Yhä harvemmalla suomalaisella on suora yhteys metsätalouteen tai puuntuotantoon. Sen sijaan metsästä on tullut mo­nel­le virkistyksen ja hy­vin­voinnin lähde. Sinne ovat tul­leet myös matkailuyrittäjät ja ulkomaiset marjan­poi­mi­jat. Uusia luontoon pohjautuvia yritysideoita etsitään ja kehitetään, ja niiden myötä tarve käyttömuotojen yhteensovittamiselle ja luonnon kestä­väl­le käytölle kasvaa.

Kirjassa tarkastellaan metsien tuottamaa hyvinvointia erityisesti luontomat­kai­lun ja virkistyskäytön näkökulmas­ta. Niiden merkitystä pohditaan paitsi yksilön ja yhteisöjen, myös yritysten ja elinkeinotoiminnan kannalta. Lisäksi kirjassa käsitellään suomalaisten luontosuhteen muuttumisen vaiku­tuk­sia kaupungistumisen, kulttuurisen monimuotoistumisen ja elämäntapamuutosten myötä.

Kirjassa on neljä päälukua:

I Luonnossa virkistäytymisen tavat ja hyvinvointihyödyt
Ensimmäinen käsittelee luonnossa virkistäytymistä ja luontomatkailua yksilön ja väestöryhmien hyvinvoinnin näkökulmasta. Luvussa kerrotaan, miten ja miksi suomalainen ulkoilee. Lisäksi tarkastellaan ulkoiluhar­ras­ta­misen muuttumista ja ulkoilun tulevaisuutta. Luvussa kuvataan myös luonnon virkistyskäytön terveyttä edistäviä vaikutuksia: psyykkisiä ja fyysisiä. Mukana on myös artikkeli siitä, mitä metsä nykyisin merkitsee metsän­omis­ta­jalle.

II Paikat, maisemat ja ympäristöt
Kirjan toisessa pääluvussa käsitellään luontoa ja erityisesti metsää virkistyskäytön ja matkailun toiminta­ympä­ris­tönä. Luvussa kuvataan luontoympäristön merkitystä kaupunkilaisille ja sitä, millaista luontoa kaupungeissa ja niiden tuntumassa arvostetaan. Luku käsittelee myös sitä, millaisia maisemia ja ympäristöjä lomakohteessa arvostetaan. Matkailun ja virkistyskäytön alueet sijaitsevat usein luontoarvoiltaan tärkeimmillä ja herkimmillä alueilla, joten luvussa pohditaan käyttöpaineen vaikutuksia ympäristöön. Lisäksi luvussa kuvataan metsäalan ammattilaisten suhdetta maisemanhoitoon ja arvioidaan sitä koskevia metsätalouden käytäntöjä.

Kirja pohjautuu Metsäntutkimuslaitoksen Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelman (2008–2013) tuottamaan tietoon. Se pal­velee luonnonvarojen ja maankäytön se­kä ympäristöalojen opetusta. Se on hyö­dyl­listä luettavaa suunnittelijoille, mat­kai­lun kehittäjille ja luonto­mat­kai­lu­yrit­tä­jille. Kirja on tiivis tietopaketti myös muil­le luonnon virkistyskäytöstä kiin­nos­tu­neil­le.

Kirjoittajista valtaosa on Metlan tutki­joi­ta. Kirjan ovat toimittaneet metsien vir­kis­tyskäytön ja luontomatkailun asian­tuntijat professori, MMT Liisa Tyrväinen sekä tutkijat MMT Mikko Kurttila, MMM Tuija Sievänen ja YTT Seija Tuulentie.

Kirja on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama ja sen julkaisemista on tukenut Metsämiesten Säätiö.

III Luontomatkailun ja virkistyskäytön talous
Kirjan kolmas pääluku esittelee luontoon perustuvaa matkailua työnä, elinkeinona ja taloudellisen hyvinvoinnin tuojana. Luvus­sa kuvataan luontomatkailuyritysten toimintatapoja, yritysten tarjoamia palveluja sekä yrittäjien toiveita ja yritystoiminnan kehittämistarpeita. Lisäksi pohditaan matkailun merkitystä maa­seudun väestö-, työllisyys- ja talousongelmille. Luvun lopuksi pohditaan metsien virkistys- ja maisemahyötyjen tuot­teis­ta­mi­sen mahdollisuuksia Suomessa. Luvussa esitellään maisema- ja virkistysarvokaupan malli, jonka yhtenä tavoitteena on, että matkailutoiminnan laajentuessa ja yritysten liikevaihdon kas­va­essa osa matkailutulosta kanavoituisi maanomistajalle ja pai­kal­lisyhteisölle.

IV Hyvinvointia: kenelle ja miten?
Kirjan viimeisessä pääluvussa käsitellään muuttuvaa luonnon­va­ro­jen hallintaa, politiikan ohjauskeinoja sekä maankäytön ja metsäsuunnittelun tapoja, joilla voidaan edistää matkailu- ja virkistyspalvelujen tuottamista. Siinä tarkastellaan metsien käyttömuotojen yhteensovittamisen ratkaisutapoja erityisesti virkistys- ja matkailukäytön näkökulmasta. Esimerkkien avulla pohditaan luontomatkailun toimintaympäristön haasteita, joita ovat tuoneet esimerkiksi laajeneva kaivostoiminta ja uusiutuvan energian, erityisesti tuulivoiman, tuotannon lisäämistavoitteet.

Kirjan yhteenvedossa esitetään kirjoittajien tiivistetyt suositukset siitä, miten luonnossa liikkumista, virkistäytymistä ja matkailua voitaisiin kehittää ja edistää kestävästi.

Hyvinvointia metsästä. Tyrväinen, L., Sievänen, T., Tuulentie, S. & Kurttila, M. (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2014. 271s. ISBN 978-952-222-587-0.

Tutustu kirjan sisältöön
Kaikkien artikkeleiden otsikot ja niiden kirjoittajat (pdf)

Kirja on saatavissa kirjakaupoista.

Lisätietoja

< Takaisin etusivulle
Kuva: Harri Silvennoinen