Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Metsästä hyvinvointia

 18.12.2014
< Takaisin etusivulle

Maisemakaupasta lisävauhtia luontomatkailuun?

Monella tärkeällä mat­kai­lualueella, kuten Kuusamossa, Kai­nuus­sa ja Järvi-Suomessa metsät ovat pääosin yksityisomis­tuk­sessa. Yksityiset maan­o­mis­tajat vastaavat niiden hakkuu- ja hoito­pää­tök­sistä, ja siten myös ulkoilu­ym­pä­ristöjen laadusta. Ilman taloudellista kannustinta maan­omis­tajat eivät ole kiin­nos­tuneita ottamaan huomioon mat­kailijoiden ja virkistyskäyttäjien ympäristötoiveita met­siensä käsittelyssä.

Maisema- ja virkistysarvokaupan toimintamallissa maanomis­ta­ja sitoutuu hoitamaan sovittua aluetta korvausta vastaan niin, että sen maisema- ja virkistysarvot säilyvät tai lisääntyvät. Yrit­täjällä tai muulla ”ostajalla” on puolestaan oikeus käyttää alu­et­ta matkailun yritystoimintaan. Joitakin maisema- ja virkis­tys­arvo­kaup­pa­so­pimuksia on viime vuosina solmittu eri puolilla Suomea, mutta mallin laajempi soveltaminen vielä puuttuu.

Mallin toimivuus edellyttää riittävän suurta matkailun tulovirtaa ja metsien laajaa käyttöä.

Maisema- ja virkistysarvokaupan yksi tavoite on kanavoida matkailutuloa myös maanomistajille. Kysymys on vapaaehtoisuuteen perustuvasta mark­ki­nalähtöisestä sopimusjärjestelmästä. Koska tähän ei liity jokamiehen­oi­keuk­sia syrjäyttävää kaavoitusta tai pysyvän erityisalueen muodostamista, mai­se­ma- ja virkistysarvokauppa ei uhkaa perinteistä jokamiehenoikeutta. Kun kunkin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet tulisivat selkeästi sovituiksi, jär­jestelmä voisi selkiyttää luonnon kaupallisen käytön ja jokamiehen­oi­keuk­sien rajankäyntiä ja vähentää tähän liittyviä ristiriitoja.

Mallin toimivuus edellyttää riittävän suurta matkailun tulovirtaa ja metsien laajaa käyttöä, jolloin myös matkai­lu­käyttö kohdistuu useiden, jopa useiden kymmenien maanomistajien maille. Varat maanomistajille maksettaviin korvauksiin voidaan kerätä luontomatkailuyrittäjien asiakkailta ympäristön kehittämismaksuna, joka voisi olla osa matkailupalvelun hintaa. Vastaavaa ideaa on toteutettu kansainvälisissä lomakohteissa hotellihintoihin sisältyvinä ympäristöveroina.

Tutkimuksen loppuraportit julkaistu

Metla on tutkinut Kuusamossa laajamittaisen maisema- ja virkistysarvokaupan mahdollisuuksia ja edellytyksiä. Tutkimus oli osa eurooppalaista NEWFOREX (New Ways to Value and Market Forest Externalities) -hanketta, jossa selvitettiin luonnon monimuotoisuuden, luontomatkailun, veden ja hiilen sidonnan kysyntää ja markki­noiden luomisen edellytyksiä eri puolilla Eurooppaa. Hyötyjä tarkasteltiin käyttäjien ja omistajien näkökulmasta.

NEWFOREX-hankkeen loppuraportti on julkaistu kahtena osana Euroopan metsäinstituutin julkaisusarjassa What Science Can Tell Us:
- Thorsen, B.J., Mavsar, R., Tyrväinen, L., Prokofieva, I. & Stenger, A. (toim.) 2014. The Provision of Forest Ecosystem Services. What Science Can Tell Us 5, EFI. Volume I: Quantifying and valuing non-marketed ecosystem services
- Thorsen, B.J., Mavsar, R., Tyrväinen, L., Prokofieva, I. & Stenger, A. (toim.) 2014. The Provision of Forest Ecosystem Services. What Science Can Tell Us 5, EFI. Volume II: Assessing cost of provision and designing economic instruments for ecosystem services

Maisema-arvokaupan tuorein tutkimustieto löytyy myös Metlan Talous ja yhteiskunta -uutiskirjeestä
- Kohti toimivia metsien aineettomien palvelujen markkinoita Kuusamossa

Lisätietoja
  • Aiheesta lisää Hyvinvointia metsästä -kirjassa: Tyrväinen, L., Mäntymaa, E. & Ovaskainen, V. 2014. Maisema-arvokauppa ja luontomatkailu. Teoksessa: Tyrväinen, L. ym. (toim.) Hyvinvointia metsästä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. s. 175–184.

< Takaisin etusivulle
Kuva: Metla/Erkki Oksanen