Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Juuret 2011

13.12.2011
Ajankohtaista ja uusia tuloksia
Juuret 2011 -seminaari Joensuussa 13.-14.12.2011

Ilmasto muuttuu ja puiden juurten elinympäristö sen mukana. Metlan ja Itä-Suomen yliopiston Metsätieteen osaston järjestämä JUURET 2011 -seminaari kokoaa 40 koti- ja ulkomaista alan asiantuntijaa Joensuun Metla-taloon 13.-14. joulukuuta. Esitelmien aiheet käsittelevät uusimpia juuritutkimusmenetelmiä, juurten roolia puiden hiilen kierrossa sekä ympäristö­tekijöiden vaikutuksia juurten biomassaan, kasvuun ja elintoimintoihin erityisesti ilmastomuutoksen näkö­kulmasta. Seminaarin ohjelmasta on poimittu muuta­mia teemoja tähän uutiskirjeeseen, kaikkien esitel­mien ja postereiden tiivistelmät löytyvät seminaari­julkaisusta.

Kotisivu >

Puu korjaa roudan juuristovauriot
Kuva: Tapani Repo

Routaa esiintyy yleisesti poh­joisilla leveysasteilla. Roudan esiintymiseen vai­kuttaa merkittävästi lumi­peit­teen paksuus, jonka on ennustettu vähenevän monilla alueilla ilmaston lämmetessä. Koska talvi­pakkaset eivät kokonaan häviä, voi joillakin alueilla, paradoksaalista kyllä, routaa esiintyä tulevai­suu­dessa jopa nykyistä enem­män. Sen lisäksi että pui­den juurten elinympäristö voi muuttua kesän aikana esimerkiksi kuivuuden vaikutuksesta, se voi muuttua myös talven aikana. Talviaikaiset maan jäätymiset ja niihin liittyvät muutokset maassa voivat vaikuttaa hai­tal­lisesti puiden juuriin ja sitä kautta puiden kasvuun.

Lue lisää >
Maaperän lämmitys kasvattaa hienojuuria ja mykorritsoja syvemmälle
Kuva: Mattia Terzaghi

Metsäpuiden hienojuuret uusiutuvat jatkuvasti muo­dostaen merkittävän, jopa maanpäällistä karike­tuo­tantoa suuremman hiili­virran metsämaahan. Valtakunnallisia hiili­ta­seita laskettaessa tämän hiilivuon suuruus tulee huomioida, samoin kuin sen mahdolliset muu­tokset tulevissa ilmasto-oloissa ja/tai metsiä lan­noitettaessa. Ennustettu keskilämpö­tilan kohoa­minen pidentää kasvukauttamme sekä lämmittää maaperäämme, nopeuttaen ravinteiden mineralisaa­tiota, ellei veden saatavuus rajoita. Näillä kasvuolo­suhteiden muutoksilla on todennäköisesti positiivinen vaikutus maanpäällisen ja maanalaisen karikkeen määrään, mikä lisää myös hiilen virtaa maahan.

Lue lisää >
Uusia tuloksia
Kuusen hienojuurten ravinteidenoton strategiat ovat erilaisia eri ilmasto-oloissa
Kuva: Ivika Ostonen

Metsäpuiden menestyminen vähäravinteisessa maa­perässä ja ankarassa ilmastossa, jossa on lyhyt kasvukausi, edellyttää tehokkaan juuriston kasvatta­mista ravinteiden- ja vedenottoa varten. Ilmasto ja maaperä vaikuttavat siihen,millaiseksi juuristo muodostuu ja kuinka nopeasti se uusiutuu. Juuriston ravinteita ja vettä ottavat ohuimmat juuret, hienojuuret, ovat havupuillamme mykorritsallisia. Ektomykorritsa­sieni kasvaa hienojuurten pienten juurenkärkien ympärillä sekä juuren kuorikerroksen soluväleissä. Mykorritsasieni kasvattaa maahan sienirihmastoa, joka lisää juurten pinta-alaa.

Lue lisää >
Männyn hienojuuria koettelevat talviset sateet, tulva ja routa
Kuva: Tapani Repo

Ilmastoennusteiden mukaan pohjoisilla leveysasteilla talviaikainen sadanta tulee lisääntymään, mikä voi lisätä talvitulvien riskiä. Tulvia voi syntyä myös toistu­vien lumen ja maan sulamis- sekä jäätymisjaksojen ja keväällä lumen nopean sulamisen seurauksena. Talviaikaiset vesisateet ja sulamisvedet voivat jäätyä maan pinnalle tai kulkeutua maahan ja jäätyä, mikä voi vahingoittaa juuria. Etenkin hienojuurten mene­tyk­set haittaavat veden ja ravinteiden ottoa, mikä kasvu­kauden alussa viivästyttää ja vähentää puiden kasvua. Tulva, maan pintaan syntyvä jääkerros tai korkealle noussut pohjavesi heikentävät maan happitilannetta. Hapen puute vahingoittaa juurten elintoimintoja, vähentää kasvua ja pahimmillaan tappaa kasvin.

Lue lisää >
Lisää uutiskirjeitä

Kaikki uutiskirjeet >
Tilaa tai peru uutiskirje verkkolomakkeella >

Kuvat: Metla/Erkki Oksanen, ellei toisin mainita