Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

17.12.2014
< Takaisin etusivulle

Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa -tutkimusohjelma etenee

”Puutuoteala kaipaa näkyvyyttä sekä kansallisen biotalousstrategian jalkauttamisessa että EU:n päätöksen­teossa. Samalla tarvitaan laaja-alaista tietoa tarjolla olevien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja hyödyllisten toimintatapojen omaksumiseksi läpi arvoketjujen”, toteaa Metlan Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa (MAT) -tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelman johtaja, professori Erkki Verkasalo. Vuoden 2014 alussa käynnistynyt viisivuotinen tutkimusohjelma on nyt parhaassa kasvuvaiheessaan.

MAT-ohjelma numeroina

 • Käynnissä 10 hanketta ja 13 ulkopuolisesti rahoitettua yhteishanketta (tavoite: 30–40 hanketta).
 • Ohjelmassa työskentelee vuosittain 40–50 tutkijaa ja runsaasti yhteistyökumppaneiden edustajia.
 • Ohjelman koko kestoajan (2014–2018) resursseiksi tavoitellaan 18–22 miljoonan euron budjettia ja 120–160 henkilövuoden työpanosta.

Puutuoteala vahvistuu biotaloudessa, uudet näkökulmat puutuotealalla

Biotaloudessa tavoitellaan hiilineutraalia ja resurs­si­tehokasta yhteiskuntaa, joka tuo uusia mahdol­li­suuksia edistää puutuotealaa ja parantaa sen kilpailukykyä, kasvua ja työllistävyyttä. Keskeiset osat resurssitehokkuutta ovat raaka-aineen, materi­aalien ja energian tehokas, kannattava ja vas­tuul­linen käyttö, vähähiilisyys, kierrätettävyys, aine­vir­tojen hallinta ja pyrkimys suljettuihin kiertoihin sekä kestävyysnäkökulmat laajasti ymmärrettynä. Bio­ta­lou­teen liittyy myös ns. puhtaiden teknologioiden soveltaminen ja uusien liiketoimintamallien kehittäminen ja omaksuminen yli toimialarajojen.

Puutuotealan uudet toimintamallit sekä tuotteet, palvelut ja niiden yhdistelmät, mukaan lukien tähän yhdistetty elinkaariajattelu, lisäävät alan kilpailukykyä. Ne tehostavat materiaalivirtojen käyttöä ja hallintaa ja vastaavat kasvavaan rakentamisen ja asumisen tuotteiden, ketterien logistiikkaratkaisujen sekä myös uusien bio­jalos­ta­motuotteiden kysyntään. Ns. päätuotteiden kuten sahatavaran, puulevyjen ja eriasteisten jalosteiden ohella nousee sivutuotevirtojen entistä monipuolisempi käyttö, jopa kokonaan uusissa arvoketjuissa.

Päätuotteiden kuten sahatavaran, puulevyjen ja eriasteisten jalosteiden ohella nousee sivutuotevirtojen entistä monipuolisempi käyttö

Keskeistä puutuotealalla on asiakaslähtöisyys ja tietopääomaan perustuva uudistuminen, joka mahdollistaa kannattavuuden parantumisen läpi arvoketjujen ja yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Teolliset symbioosit ja tiedon jakaminen korostuvat. Ne voivat olla pohjana myös suurteollisuuden ja pk-sektorin yritysten liittoutumien yleistymiselle.

MAT-ohjelma tukee muutosprosessia ja kehittämistyötä

MAT-ohjelman tavoitteena on luoda osaamisen perustaa suomalaisen bio­talouden rakentamiseen puutuotealan kautta ja analysoida toimialan uusia mahdollisuuksia toimia biotalousyhteiskunnassa. Lisäksi ohjelma parantaa metsä- ja puutuoteklusterin kilpailukykyä tuottamalla tietoa uusien tuotteiden ja palveluiden sekä prosessien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi. Ohjelma kokoaa yhteen puutieteen ja -teknologian, mittaustekniikan, gene­tiikan ja kasvin-/metsänjalostuksen, puumarkkinatieteen ja liiketalouden, metsäpolitiikan ja sosio-ekonomisen tutkimuksen, ennakointitutkimuksen sekä verkosto- ja elinkaaritutkimuksen osaajia.

Ohjelmassa tehdään soveltavaa tutkimusta sekä kehittämis- ja innovointityötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Lisäksi tutkitaan perusteita strategisten tiedollisten läpimurtojen aikaansaamiseksi ja uuden tutkimusosaamisen luomiseksi. Ohjelma verkostoineen tarjoaa asiakkailleen eurooppalaisittain ainutlaatuista osaamista. Tutkijat osallistuvat myös biotalousyhteiskunnan kehittämistä tukevien politiikkatoimien sekä puutuotealan omien tutkimusstrategioiden valmisteluun ja toteutukseen Suomessa ja Euroopassa. Suurin osa työstä tehdään yhteishankkeissa asiakkaiden eli elinkeinoelämän ja julkisvallan sekä koti- ja ulkomaisten tutkimus­yhteis­työ­kumppaneiden kanssa.

Teema-alueet avainasemassa tietotuotannossa ja osaamisen kehittämisessä

MAT-ohjelmassa tutkitaan ja kehitetään puutuotealan arvoketjuja viidellä teema-alueella. Koko ohjelman läpi kulkee Puutuoteala biotaloudessa -teema, joka kokoaa aineksia muista neljästä teemasta ja antaa niille syötteitä tutkimusaiheiksi. Neljässä substanssipohjaisessa teemassa käsitellään niille ominaisia aiheita siten, että niissä ovat mukana biotalousajattelun mukaiset tarpeet ja mahdollisuudet. Tähän liittyy myös tutkimusosaamisen kehittämistä sekä Metlassa että yhteistyöverkostoissa.

Tutkimusohjelman teema-alueet. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Teemojen pääsisältö on kuvattu oheisessa kaaviossa ja niiden toimintaa esitellään tässä uutiskirjeessä omissa artikkeleissaan. Metlan aikaisempien ohjelmien kuten Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) -tutkimus- ja kehittämisohjelman tavoin pannaan paljon painoa tutkimusviestintään, tiedon ja teknologian siirtämiseen asiakkaiden käyttöön sekä asiakastyöhön projektien suunnittelusta ja toteutuksesta niiden jälki­hoi­toon saakka. Tutkimustulosten tuotteistamisessa tehdään yhteistyötä Metlan Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut (NEW) -tutkimus- ja kehittämisohjelman kanssa.

MAT-ohjelma jatkuu vuoden 2015 alusta lähtien Luonnonvarakeskuksessa, johon Metla fuusioituu yhdessä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen (MTT), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) sekä maa- ja metsätalousministeriön Tietopalveluyksikön (TIKE) kanssa.

Lisätietoja
 • Ohjelmajohtaja, professori Erkki Verkasalo, p. 029 532 3020, erkki.verkasalo(a)metla.fi
 • Teema-alueiden koordinaattorit:
  Puutuoteala biotaloudessa: Erikoistutkija Riitta Hänninen, p. 029 532 2232, riitta.hanninen(a)metla.fi
  Puun käyttö: Vanhempi tutkija Henrik Heräjärvi, p. 029 532 3037, henrik.herajarvi(a)metla.fi
  Puuraaka-aineet ja materiaalit: Professori Erkki Verkasalo, p. 029 532 3020, erkki.verkasalo(a)metla.fi
  Puun mittaus: Vanhempi tutkija Jari Lindblad, p. 029 532 3072, jari.lindblad(a)metla.fi
  Puun perimä ja laatu: Professori Katri Kärkkäinen, p. 029 532 3767, katri.karkkainen(a)metla.fi

< Takaisin etusivulle