Metla uutiskirje
 www.metla.fi

Puun korjuu ja käyttö

17.12.2014
< Takaisin etusivulle

Raaka-aineet ja materiaalit -teema on puuntutkimuksen kulmakivi

Puuraaka-aineiden ja puumateriaalien tutkimus on Metlan ydinosaamista, ja se liittyy läheisesti puun käytön kehittämiseen. Muutokset metsä- ja puutalouden toimintaympäristössä vaikuttavat olennaisesti tutkimuksen painotuksiin.

Miten raaka-ainetta tutkitaan ja sen ominaisuuksia hallitaan?

Puuraaka-aineiden ja -materiaalien tutkimuksen nousevia tutkimusteemoja ovat viljelymetsien hyödynnettävyys, kestävä käyttö ja raaka-aineen laatu ja arvo, puumateriaalien ja -tuotteiden materiaali- ja energiatehokkuus sekä ympäristökilpailukyky-, terveellisyys- ja turvallisuusominaisuudet erityisesti rakentamisessa. Puu- ja kompo­siitti­tuotteiden valmistuksen ainevirrat, niiden ympäristötietoinen hallinta ja kierrätettävyys tulevat entistä tärkeäm­miksi. Puuraaka-aineen arvonmuodostus puutuotekäytössä ja yhteydet raakapuumarkkinoiden toimivuuteen on edelleen ajankohtainen aihe nyt, kun puun käyttö biotaloudessa monipuolistuu.

 
Viljelypuusta on moneksi. Vasen kuva: Puuinfo, oikeanpuoleinen Metla.

Raaka-aine- ja materiaaliominaisuuksien vaihtelua ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia tuote- ja tekno­logia­kehitystyön tarpeisiin voidaan tutkia empiirisesti tai mallintamalla. Vaihtelua voidaan hallita alkuperätiedoin ja mittauksin.  Sitä voidaan edelleen vähentää ominaisuuksien mukaan erilaistavalla lajittelulla tai ominaisuuksia tasaavalla homogenisoinnilla. Vaihtelua voidaan hyödyntää etsimällä suuresta massasta erikoispuuta eli parhaita laatua edustavia kappaleita tai eriä, esimerkiksi sydänpuuta. Vaihtelusta voidaan yrittää päästä eroon esimerkiksi tuottamalla puulastuista tai -leikkeistä insinööri- eli rakennepuuta.

Raaka-aineen ja materiaalien ominaisuuksien hallinta, niiden muokkaaminen haluttuun suuntaan ja jalos­tus­arvon optimointi edellyttävät siten myös tuoteominaisuuksien ja valmistusprosessien tuntemusta.

Mänty pääsi parempiin piireihin. Puusta tehdään nykyisin myös näyttäviä tekstiilejä. Näkymä Anna-lehdestä.

Painopiste tukkiraaka-aineen ja sen soveltuvuuden muutoksissa

Puuraaka-aineet ja materiaalit -teeman päähank­kees­sa Puutuoteteollisuuden tulevaisuuden raaka-aineet, materiaalivirrat ja niiden hyödyntäminen tutkitaan tulevaisuuden raaka-ainepohjaa ja viljelypuutaloutta, puutuoteteollisuuden sivuvirtoja ja niiden hyödyn­tä­mistä sekä raakapuumarkkinoita, arvonmuodostusta ja osittain laatukasvatusta. Aihepiiriä varaudutaan laa­jen­ta­maan yhteistyökumppanien kanssa puutuotealan tulevaisuuden tuoteryhmästrategioihin ja suomalaisen materiaalipohjan kannattavaan käyttöön, resurssien käytön optimointiin ja ainevirtojen hallintaan sekä mah­dol­li­sesti puupohjaisten ja vaihtoehtoisten materiaalien vertailuihin.

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut -ohjelmassa (PUU, 2009–2013) tehtyjen VMI-esi­tut­ki­musten ja viljelypuutalouden eurooppalaisen vertais­arvioinnin pohjalta on suunnitteilla tutkimuksia kylvö- ja istutusmännystä sekä istutuskuusesta saatavan raaka-aineen materiaali- ja tuoteominaisuuksista, saannosta ja laatujakaumasta. Tutkimuksiin kuuluu raaka-aineen lajittelu-, hinnoittelu- ja arvonmuodostuskysymyksiä sekä tuotesoveltuvuuden ja kilpailukyvyn tarkasteluja puutuoteteollisuuden tulevien tuotesegmenttiratkaisujen tueksi.

Raaka-aine-, teknologia- ja kysyntänäkökulmat yhdistyvät case-tarkasteluissa

PUU-ohjelmassa tehtiin kolme erityistutkimusta (pdf) totuttua nopeakasvuisemman viljelypuun sovel­tu­vuudesta erilaisiin tuoteryhmiin. Soveltuvuus­ana­lyysien systematisoimiseksi MAT-ohjelmassa on haarukoitu männylle neljä ja kuuselle kaksi tuoteryhmää, joissa tähdätään uusiin case-tarkasteluihin:

- Mänty: 1) jalostetut rakennustuotteet, 2) ulkoverhoukset ja piharakentaminen, 3) kosteisiin tiloihin soveltuvat ja visuaalisesti vaativat sisäkäyttötuotteet, 4) lastu- tai leikepohjaiset rakennepuutuotteet levy-, palkki- tai pilarimuodossa.
- Kuusi: 1) rakenteelliset tuotteet, mukaan lukien viilupuu sekä viilu- ja lastupohjaiset rakennepuutuotteet, 2) ulkoverhoukset ja piharakentaminen.

Tavoitetuoteryhmiä täsmennetään, kun raaka-aineen ominaisuuksia koskevat tutkimukset edistyvät ja yritys­kump­panien kehittämistarpeet tarkentuvat. Yritysyhteistyö on tärkeää tutkimusten käynnistämisessä ja toteutuksessa.

Kotimaiset raaka-ainelähteet avainasemassa

Hankkeessa tutkitaan päätehakkuiden ikä- ja läpimittarajojen vaikutuksia saha- ja vaneriteollisuuden tukkiraaka-aineen kokoon, laatuun ja jalostusarvoon sekä kotimaisen raakapuun määrään ja sen ohjautumiseen eri käyttötarkoituksiin raaka-ainekilpailun ja jalostusarvon perusteella. Tähän liittyen tarkastellaan tukkisuman yleisiä muutoksia. Lisäksi viimeistellään ja julkaistaan tutkimukset suomalaisen männyn ja kuusen säänkestosta ja halkeiluherkkyydestä ulkokäyttökohteissa sekä harvennusmännyn ominaisuuksista sahatavaran ja jalosteiden raaka-aineena.

Teeman tutkimukset puutuotealan sivuvirroista, niiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta uusiin käyttö­tar­koi­tuksiin on käynnistetty NORPYRO-projektissa, josta on tässä uutiskirjeessä oma artikkelinsa Sahojen sivu­tuotteista ja metsäbiomassasta arvoaineita kemian teollisuudelle.

Lisätietoja

< Takaisin etusivulle